Pravidlá používania Slovenského národného panela

Nasledujúci text je dohodou medzi používateľom a spoločnosťou Český národní panel, s.r.o. so sídlom Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 243 09 427, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 195288, e-mail: info@narodnypanel.sk, telefón: +421 911 056 279 (ďalej len "prevádzkovateľ"), ktorého odsúhlasením sa používateľ zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom stanovené. V prípade ich porušenia môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v ňom obsiahnuté. Služba Slovenský národný panel prevádzkovaná prostredníctvom webových stránok www.narodnypanel.sk (ďalej len "Služba" alebo "Slovenský národný panel") je službou, ktorú v sieti Internet prevádzkuje prevádzkovateľ a používajú ju používatelia Služby.


Pravidlá používania Služby:


1. Služba umožňuje zaregistrovaným používateľom prístup k výskumom, ktoré organizuje prevádzkovateľ.

2. Používateľmi Služby sú používatelia siete Internet, ktorí si v rámci Služby vytvoria používateľský účet. Vytvorenie účtu spočíva vo vyplnení registračného formulára, prečítania týchto pravidiel Slovenského národného panela a stlačenia tlačidla "Súhlasím a chcem sa registrovať" na tejto stránke.

3. Používateľom Služby sa môže stať iba osoba trvalo žijúca na území Slovenskej republiky.

4. Používateľom Služby sa nemôže stať osoba pracujúca v oblasti výskumu trhu, alebo pracujúca pre organizáciu, ktorá sa výskumom trhu zaoberá.

5. Prevádzkovateľ poskytuje Službu na dobu neurčitú, pričom kedykoľvek počas poskytovania Služby je používateľ a/alebo prevádzkovateľ oprávnený jednostranne ukončiť poskytovanie Služby.


Používateľ súhlasí s nasledujúcimi podmienkami používania Služby:

a. Používateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré používateľ o sebe uviedol pri registrácii do Slovenského národného panela, sú pravdivé. Používateľ si je vedomý, že uvedenie nepravdivých údajov je závažným porušením podmienok registrácie a bude dôvodom na jednostranné ukončenie poskytovania Služby zo strany prevádzkovateľa.

b. Používateľ súhlasí s tým, aby ho prevádzkovateľ telefonicky kontaktoval za účelom overenia údajov zadaných pri registrácii. Používateľ si je vedomý, že nemožnosť overiť pravdivosť údajov zadaných pri registrácii bude dôvodom na jednostranné ukončenie poskytovania Služby zo strany prevádzkovateľa.

c. Používateľ potvrdzuje, že pri registrácii do Slovenského národného panela uviedol všetky svoje osobné údaje dobrovoľne, v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Používateľ súhlasí s tým, aby tieto údaje slúžili na výber pre zaradenie do výskumov. V prípade ukončenia poskytovania Služby budú tieto údaje vymazané.

d. Používateľ potvrdzuje, že v Slovenskom národnom paneli ešte nebol registrovaný.

e. Používateľ potvrdzuje, že v nemá súčasne registráciu v Slovenskom národnom paneli aj Českom národnom paneli, ktorý je alternatívou Služby poskytovanej prevádzkovateľom na území Českej republiky.

f. Služba je poskytovaná zdarma. Používateľovi prináleží za používanie Služby formou podľa bodu i. týchto pravidiel Slovenského národného panelu odmena vo výške určenej prevádzkovateľom v podobe "oplátok" - bodov, ktoré si používateľ podľa svojho rozhodnutia môže zameniť za tovar z katalógu prevádzkovateľa, alebo za peňažnú odmenu, ktorú poskytne prevádzkovateľ na osobný účet používateľa Služby vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky pôsobiacich na území Slovenskej republiky, oznámený prevádzkovateľovi používateľom Služby. V prípade peňažnej odmeny poskytovanej prevádzkovateľom používateľovi Služby je používateľ Služby oprávnený odmeny sa vzdať v prospech niektorej z charitatívnych organizácií s ktorou prevádzkovateľ spolupracuje uvedenej v zozname charitatívnych organizácií zverejnenom na stránke prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sa zaväzuje peňažnú odmenu, ktorá by inak prináležala používateľovi Služby poskytnúť tejto charitatívnej organizácii zvolenej používateľom Služby.

g. Prevádzkovateľ si vyhradzuje, že tovar zamenený používateľom Služby za nepeňažnú odmenu podľa predchádzajúceho bodu bude zasielať výlučne na adresu na území Slovenskej republiky.

h. Používateľ nemá nárok na náhradu prípadnej škody, spôsobenej:
- nefunkčnosťou, nedostupnosťou či zlou dostupnosťou Služby,
- akýmkoľvek iným následkom používania Služby.

i. Používaním Služby sa rozumie prihlásenie sa do systému Služby, účasť na výskumoch, vypĺňanie on-line dotazníkov, účasť na skupinových diskusiách a iné aktivity prevádzkovateľa súvisiace s výskumom.

j. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ponúkať používateľom Slovenského národného panela účasť na výskumoch partnerských subjektov v rámci Slovenskej republiky aj zahraničia.

k. Používateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený informácie, ktoré o sebe používateľ pri používaní Služby uvedie, poskytnúť tretej osobe okrem mena, priezviska a kontaktných údajov používateľa, t.j. v pseudomizovanej podobe.

l. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že obsah výskumov neposkytne neoprávneným osobám.

m. Používateľ súhlasí so zasielaním e-mailových správ prevádzkovateľa obsahujúcich informácie o novinkách, ktoré Služba ponúka.

n. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok využívania Služby, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke prevádzkovateľa. Ak používateľ pokračuje v používaní Služby po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

o. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo systému Služby vymazať používateľský účet:
- ktorý bol vytvorený, ale nebol používaný dlhšie než 1 rok,
- ktorého používateľ sa pokúsil prihlásiť sa ako iný používateľ bez vedomia tohto iného používateľa, alebo sa svojim jednaním pokúsil narušiť stabilitu a chod Služby.

p. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s výskumom dozvedel, vrátane obsahu výskumu a nebude nijako šíriť akékoľvek materiály obsiahnuté v týchto výskumoch (obrázky, text, audio, video).

q. V prípade odôvodneného podozrenia na porušenie tejto povinnosti používateľa si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité ukončenie poskytovania Služby, ktoré je automaticky spojené so zánikom nároku na akúkoľvek odmenu získanú používateľom v priebehu poskytovania Služby.

r. Okamžitým ukončením poskytovania Služby sa prevádzkovateľ nevzdáva nároku na náhradu škody, ktorú používateľ spôsobí prevádzkovateľovi.

s. Používateľ súhlasí s ukladaním a využívaním súborov cookies a ďalších identifikátorov svojho webového prehliadača zo strany prevádzkovateľa služby aj tretích osôb. Identifikátory webového prehliadača používané webovými stránkami prevádzkovateľa v rámci poskytovania Služby slúžia na optimalizáciu výkonu a vzhľadu týchto webových stránok, ďalej k využiteľnosti a poskytovaní užitočných informácií o produktoch a službách, ako aj k nevyhnutným činnostiam zameraným na individuálne využívanie webových lokalít používateľom našich služieb. Za účelom výskumu trhu ako aj optimalizácie týchto webových stránok sú využívané aj identifikátory webového prehliadača tretích strán. Používateľ má možnosť vo svojom webovom prehliadači alebo inom programe slúžiacom na zobrazovanie webových stránok v rámci poskytovania Služby odmietnuť používanie cookies na webových stránkach, prostredníctvom ktorých je Služba poskytovaná, rovnako ako má možnosť uložené identifikátory z webového prehliadača zmazať, čo však znamená, že funkcionalita týchto webových stránok môže byť odmietnutím používania alebo zmazaním identifikátorov obmedzená.

t. Používateľ berie na vedomie, že prijatá peňažná odmena je považovaná za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je potrebné ju zahrnúť do daňového priznania, pokiaľ má poplatník podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmu v znení neskorších predpisov povinnosť daňové priznanie podať.


Súhlas dotknutej osoby


  • Používateľ týmto ako dotknutá osoba udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), prevádzkovateľovi (ďalej len "správca") výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov používateľa v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa), vek, pohlavie, vzdelanie a údaje používateľa poskytnuté správcovi alebo zistené správcom v súvislosti s výskumami vykonávanými správcom. Spracovaním údajov sa v tomto prípade rozumie predovšetkým ich zhromažďovanie, uchovávanie, použitie, sprístupnenie tretej osobe, odovzdanie na spracovanie tretej osobe a likvidácia.
  • Účelom spracovania osobných údajov je zisk dát pre sociologické a marketingové výskumy, s cieľom adresnejšej reklamy a presnejšieho cielenia ponuky obchodu či služieb.
  • Správca je oprávnený spracovať údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu spracovania alebo povinností z neho vyplývajúcich. Spracované osobné údaje je správca oprávnený použiť pre účely štatistické, vedecké a archivačné. Používateľ tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje vedome a dobrovoľne na dobu určitú, a to počas vykonávania výskumov správcom až do naplnenia ich východísk a účelu.
  • Tento súhlas môže byť kedykoľvek dotknutou osobou písomne odvolaný.
  • Používateľ si je vedomý, že správca je právnickou osobou so sídlom v Českej republike a že osobné údaje používateľa budú prenášané do tohto členského štátu Európskej únie.
  • Používateľ vyhlasuje, že ako dotknutá osoba bol oboznámený so všetkými informáciami uvedenými v ustanovení § 15 zákona a je si vedomý svojich práv v zmysle zákona, najmä podľa ustanovení § 28 a § 29 zákona.