Pravidlá používania Slovenského národného panela

Nasledujúci text je dohodou medzi používateľom a spoločnosťou Český národní panel, s.r.o. so sídlom Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 243 09 427, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 195288, e-mail: info@narodnypanel.sk, telefón: +421 911 056 279 (ďalej len "prevádzkovateľ"), ktorého odsúhlasením sa používateľ zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom stanovené. V prípade ich porušenia môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v ňom obsiahnuté. Služba Slovenský národný panel prevádzkovaná prostredníctvom webových stránok http://www.narodnypanel.sk (ďalej len "Služba" alebo "Slovenský národný panel") je službou, ktorú v sieti Internet prevádzkuje prevádzkovateľ a používajú ju používatelia Služby.

Pravidlá používania Služby:

 1. Služba umožňuje zaregistrovaným používateľom prístup k výskumom, ktoré organizuje prevádzkovateľ alebo jeho klienti.
 2. Používateľmi Služby sú používatelia siete Internet, ktorí si v rámci Služby vytvoria používateľský účet. Vytvorenie účtu spočíva vo vyplnení registračného formulára, zaškrtnutia, že súhlasíte s týmito pravidlami Slovenského národného panela a podmienkami členstva, zaškrtnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov a stlačení tlačidla „Zaregistrovať“.
 3. Používateľom Služby sa môže stať iba osoba staršia ako 15 rokov trvalo žijúca na území Slovenskej republiky.
 4. Používateľom Služby sa nemôže stať osoba pracujúca v oblasti výskumu trhu, alebo pracujúca pre organizáciu, ktorá sa výskumom trhu zaoberá.
 5. Prevádzkovateľ poskytuje Službu na dobu neurčitú, pričom kedykoľvek počas poskytovania Služby je používateľ a/alebo prevádzkovateľ oprávnený jednostranne ukončiť poskytovanie Služby.

Používateľ súhlasí s nasledujúcimi podmienkami používania Služby:

 1. Používateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré používateľ o sebe uviedol pri registrácii do Slovenského národného panela, sú pravdivé. Používateľ si je vedomý, že uvedenie nepravdivých údajov je závažným porušením podmienok registrácie a bude dôvodom na jednostranné ukončenie poskytovania Služby zo strany prevádzkovateľa.
 2. Používateľ súhlasí s tým, aby ho prevádzkovateľ telefonicky kontaktoval za účelom overenia údajov zadaných pri registrácii. Používateľ si je vedomý, že nemožnosť overiť pravdivosť údajov zadaných pri registrácii, alebo zistenie ich nepravdivosti bude dôvodom na jednostranné ukončenie poskytovania Služby zo strany prevádzkovateľa.
 3. Používateľ potvrdzuje, že v Slovenskom národnom paneli ešte nebol registrovaný.
 4. Používateľ potvrdzuje, že v nemá súčasne registráciu aj v Českom, Poľskom alebo Maďarskom  národnom paneli, ktoré sú alternatívou Služby poskytovanej prevádzkovateľom v zahraničí.
 5. Služba je poskytovaná zdarma. Používateľovi prináleží za používanie Služby formou podľa bodu i. týchto pravidiel Slovenského národného panelu odmena vo výške určenej prevádzkovateľom v podobe "oplátok" - bodov, ktoré si používateľ podľa svojho rozhodnutia môže zameniť za tovar z katalógu prevádzkovateľa, alebo  za peňažnú odmenu, ktorú poskytne prevádzkovateľ na osobný účet používateľa Služby vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky pôsobiacich na území Slovenskej republiky, oznámený prevádzkovateľovi používateľom Služby. V prípade peňažnej odmeny poskytovanej prevádzkovateľom používateľovi Služby je používateľ Služby oprávnený odmeny sa vzdať v prospech  niektorej z charitatívnych organizácií s ktorou prevádzkovateľ spolupracuje uvedenej v zozname charitatívnych organizácií zverejnenom na stránke prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sa zaväzuje peňažnú odmenu, ktorá by inak prináležala používateľovi Služby poskytnúť  tejto charitatívnej organizácii zvolenej používateľom Služby.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje, že tovar zamenený používateľom Služby za nepeňažnú odmenu podľa predchádzajúceho bodu bude zasielať výlučne na adresu na území Slovenskej republiky.
 7. Používateľ nemá nárok na náhradu prípadnej škody, spôsobenej:
  • nefunkčnosťou, nedostupnosťou či zlou dostupnosťou Služby,
  • akýmkoľvek iným následkom používania Služby.
 8. Používaním Služby sa rozumie prihlásenie sa do systému Služby, účasť na výskumoch, vypĺňanie on-line dotazníkov, účasť na skupinových diskusiách a iné aktivity prevádzkovateľa súvisiace s výskumom.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ponúkať používateľom Slovenského národného panela účasť na výskumoch partnerských subjektov v rámci Slovenskej republiky aj zahraničia.
 10. Používateľ súhlasí so zasielaním  e-mailových správ prevádzkovateľa obsahujúcich informácie o novinkách, ktoré Služba ponúka.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok využívania Služby, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke prevádzkovateľa. Ak používateľ pokračuje v používaní Služby po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo systému Služby vymazať používateľský účet:
  • ktorý bol vytvorený, ale nebol používaný dlhšie než 1 rok,
  • ktorého používateľ sa pokúsil prihlásiť sa ako iný používateľ bez vedomia tohto iného používateľa, alebo sa svojim jednaním pokúsil narušiť stabilitu a chod Služby
  • ktorého používateľ si založil viac ako jeden používateľský účet.
 13. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s výskumom dozvedel, vrátane obsahu výskumu a nebude nijako šíriť akékoľvek materiály obsiahnuté v týchto výskumoch (obrázky, text, audio, video).
 14. V prípade odôvodneného podozrenia na porušenie tejto povinnosti používateľa si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité ukončenie poskytovania Služby, ktoré je automaticky spojené so zánikom nároku na akúkoľvek odmenu získanú používateľom v priebehu poskytovania Služby.
 15. Okamžitým ukončením poskytovania Služby sa prevádzkovateľ nevzdáva nároku na náhradu škody, ktorú používateľ spôsobí prevádzkovateľovi.
 16. Používateľ berie na vedomie, že prijatá peňažná odmena je považovaná za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je potrebné ju zahrnúť do daňového priznania, pokiaľ má poplatník podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmu v znení neskorších predpisov povinnosť daňové priznanie podať.

Informácie oo spracovaní osobných údajov pre plnenie účelu služby respondentom

 1. Pre plnenie účelu služby popísanej v Podmienkach členstva v Slovenskom národnom paneli bude spoločnosť Český národní panel, s.r.o, IČO: 24309427, so sídlom Chlumčanského 497/5, Praha 8, Česká republika (ďalej len „Prevádzkovateľ“), spracovávať vaše osobné údaje zahŕňajúce meno, priezvisko, kontaktné a sociodemografické údaje, ďalej osobné údaje uvedené vo vašich odpovediach vypĺňaných v priebehu vášho členstva v paneli v sekcii Profil a to po dobu trvania vášho členstva v paneli. Prevádzkovateľ bude spracovávať aj citlivé osobné údaje (napr. týkajúce sa vyznania, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, politických názorov alebo vášho zdravotného stavu), pokiaľ sa ich v priebehu členstva v paneli v sekcii Profil rozhodnete uviesť. Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané len za účelom vašej účasti na výskumoch trhu v rámci členstva v paneli. Na základe týchto údajov pre vás budeme vyberať vhodné výskumy.

  Prevádzkovateľ bude ďalej za účelom vašej účasti na výskumoch trhu v rámci členstva v paneli spracovávať vaše údaje získané automatizovane pri prevádzke panela (ako sú napr. početnosť vašich účastí vo výskume, informácie o získaných a vybraných odmenách za výskumy a pod.) a prostredníctvom cookies a ďalších identifikátorov vášho prehliadača a zariadenia, z ktorého do panela pristupujete. Môže sa jednať o cookies (a podobné prostriedky) vlastné aj tretích strán. Spracovanie týchto údajov napomáha správnej funkcii webových stránok panela, umožňuje získanie štatistík pre zlepšenie funkcií služby a slúži na výber vhodných výskumov (napr. na základe reklám, ktoré sa vo vašom prehliadači zobrazili).

  Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané externým spoločnostiam (napr. za účelom vyplatenia odmeny, alebo za účelom telefonického overenia vašej registrácie), ktoré sú na základe zmluvnej dohody s Prevádzkovateľom povinné vaše osobné údaje spracovávať len pre daný účel a po ich spracovaní v lehote danej zákonnou úpravou alebo zmluvou tieto osobné údaje zničiť.

  Poskytnutie vašich osobných údajov je celkom slobodné a dobrovoľné, pričom poskytnutie sociodemografických údajov pri registrácii a v sekcii Osobné údaje (www.narodnypanel.sk/default/main/respondent-personal-info/) je nevyhnutným predpokladom pre naplnenie účelu členstva v Slovenskom národnom paneli. V prípade neposkytnutia týchto údajov nebude možné prihlásiť sa do panelu a zúčastňovať sa výskumov trhu, ktoré Prevádzkovateľ sprostredkováva.

  Pokiaľ so spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom naďalej nesúhlasíte, ste oprávnený/á kedykoľvek ukončiť členstvo v Slovenskom národnom paneli, bez toho aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred ukončením členstva.

 2. Súčasne beriete na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať vaše osobné údaje zahŕňajúce meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje, údaje pre výplatu odmeny a identifikátory vášho prehliadača/zariadenia pre účely:
  • plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich Prevádzkovateľovi z vášho členstva v paneli (ako napr. vyplatenie odmeny) po dobu trvania vášho členstva v paneli;
  • plnenia právnych povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. daňové povinnosti) po dobu uvedenú v príslušných právnych predpisoch;
  • oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, t.j. pre zaisťovanie kvality výskumov trhu a pre predchádzanie podvodom po dobu trvania vášho členstva v paneli;
  • oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, t.j. pre spresnenie výberu respondentov pre účasť v konkrétnom výskume trhu.

  V tejto súvislosti ste oprávnený/á vzniesť e-mailom námietky proti spracovaniu pre účely:

  • zaisťovania kvality výskumov trhu a pre predchádzanie podvodom;
  • spresnenie výberu respondentov pre účasť v konkrétnom výskume trhu.

Ďalej ste oprávnený/á Prevádzkovateľa požiadať o prístup k vašim údajom, o ich opravu, prenos alebo výmaz, prípadne aj obmedzenie spracovania.

Všetky žiadosti môžete uplatňovať e-mailom na adrese info@narodnypanel.sk.

Pokiaľ sa domnievate, že sú vaše údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, máte právo taktiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Viac informácií o svojich právach a spracovaní osobných údajov nájdete na stránke Prehlásenie o spracovaní osobných údajov.