Pravidlá používania Slovenského národného panela

Nasledujúci text je dohodou medzi používateľom a spoločnosťou European National Panels s.r.o., so sídlom Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, IČO: 243 09 427, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 195288 (ďalej len "prevádzkovateľ"), ktorého odsúhlasením sa používateľ zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom stanovené. V prípade ich porušenia môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v ňom obsiahnuté. Služba Slovenský národný panel prevádzkovaná prostredníctvom webových stránok http://www.narodnypanel.sk (ďalej len „Panel“, „Služba" alebo „Slovenský národný panel") je službou, ktorú v sieti Internet prevádzkuje prevádzkovateľ a používajú ju používatelia Služby.

Spoločnosti vlastniace Prevádzkovateľa sú: Nielsen Admosphere, a.s., IČO: 26241226, so sídlom Českobratrská 2778/1, 130 00 Praha 3, Česká republika; NMS Market Research s.r.o., IČO: 25749315, so sídlom U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5, Česká republika; STEM/MARK, a.s., IČO: 61859591, so sídlom Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, Česká republika (ďalej len „Spoločníci“).

Pravidlá používania Služby:

 1. Služba umožňuje zaregistrovaným používateľom prístup k výskumom, ktoré organizuje prevádzkovateľ alebo jeho klienti.
 2. Používateľmi Služby sú používatelia siete Internet, ktorí si v rámci Služby vytvoria používateľský účet. Vytvorenie účtu spočíva vo vyplnení registračného formulára, zaškrtnutia, že súhlasíte s týmito pravidlami Slovenského národného panela a podmienkami členstva, zaškrtnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov a stlačení tlačidla „Zaregistrovať“.
 3. Používateľom Služby sa môže stať iba osoba staršia ako 15 rokov trvalo žijúca na území Slovenskej republiky.
 4. Používateľom Služby sa nemôže stať osoba pracujúca v oblasti výskumu trhu, alebo pracujúca pre organizáciu, ktorá sa výskumom trhu zaoberá.
 5. Prevádzkovateľ poskytuje Službu na dobu neurčitú, pričom kedykoľvek počas poskytovania Služby je používateľ a/alebo Prevádzkovateľ oprávnený jednostranne ukončiť poskytovanie Služby.

Používateľ súhlasí s nasledujúcimi podmienkami používania Služby:

 1. Uživatelský účet
  1. Používateľ potvrdzuje, že v Slovenskom národnom paneli ešte nebol registrovaný.
  2. Používateľ potvrdzuje, že nemá súčasne registráciu aj v Českom, Poľskom, Bulharskom alebo Maďarskom národnom paneli, ktoré sú alternatívou Služby poskytovanej Prevádzkovateľom v zahraničí.
 1. Ochrana osobných údajov
  1. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi celkom slobodne a dobrovoľne, pričom poskytnutie osobných údajov pri registrácií a v sekcii Osobné údaje (www.narodnypanel.sk/default/main/respondent-personal-info/) je nevyhnutným predpokladom pre naplnenie účelu členstva v Slovenskom národnom paneli. V prípade neposkytnutia týchto údajov nebude možné prihlásiť sa do panelu a zúčastňovať sa výskumov trhu, ktoré Prevádzkovať sprostredkováva.
  2. Používateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré používateľ o sebe uviedol pri registrácii do Slovenského národného panela, sú pravdivé. Používateľ si je vedomý, že uvedenie nepravdivých údajov je závažným porušením podmienok registrácie a bude dôvodom na jednostranné ukončenie poskytovania Služby zo strany Prevádzkovateľa.
  3. Používateľ súhlasí s tým, aby ho Prevádzkovateľ telefonicky kontaktoval za účelom overenia údajov zadaných pri registrácii. Používateľ si je vedomý, že nemožnosť overiť pravdivosť údajov zadaných pri registrácii, alebo zistenie ich nepravdivosti bude dôvodom na jednostranné ukončenie poskytovania Služby zo strany Prevádzkovateľa.
  4. Používateľ pri registrácií súhlasí so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom po dobu trvania členstva v Slovenskom národnom paneli v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné a sociodemografické údaje, ďalej osobné údaje uvedené v odpovediach Používateľa vypĺňaných v priebehu členstva v paneli v sekcii Profil. Prevádzkovateľ bude spracovávať aj citlivé osobné údaje (napr. týkajúce sa vyznania, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, politických názorov alebo vášho zdravotného stavu), pokiaľ sa ich v priebehu členstva v paneli v sekcii Profil rozhodnete uviesť.
  5. Používateľ je oprávnený požiadať o prístup k svojim údajom, o ich opravu, prenos alebo výmaz, prípadne aj obmedzenie spracovania, alebo o ukončenie členstva v paneli formou žiadosti na adrese info@narodnypanel.sk. V prípade podozrenia, že spracovaním osobných údajov Používateľa je porušené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Používateľ môže podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
  6. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje Používateľa zahŕňajúce meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje, údaje pre výplatu odmeny a identifikátory prehliadača/zariadenia Požívateľa pre účely:
   • zmluvných povinností vyplývajúcich Prevádzkovateľovi z členstva Používateľa v paneli (ako napr. vyplatenie odmeny) po dobu trvania členstva v paneli;
   • plnenia právnych povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. daňové povinnosti) po dobu uvedenú v príslušných právnych predpisoch;
   • oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, t.j. pre zaisťovanie kvality výskumov trhu a pre predchádzanie podvodom po dobu trvania členstva Používateľa v paneli.
   • oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, t.j. pre spresnenie výberu respondentov pre účasť v konkrétnom výskume trhu.
 1. Odmeny
  1. Služba je poskytovaná zdarma. Používateľovi prináleží za používanie Služby odmena vo výške určenej prevádzkovateľom v podobe "oplátok" - bodov, ktoré si používateľ podľa svojho rozhodnutia môže zameniť za tovar z katalógu Prevádzkovateľa, alebo za peňažnú odmenu, ktorú poskytne prevádzkovateľ na osobný účet používateľa Služby vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky pôsobiacich na území Slovenskej republiky, oznámený prevádzkovateľovi používateľom Služby. V prípade peňažnej odmeny poskytovanej prevádzkovateľom používateľovi Služby je používateľ Služby oprávnený odmeny sa vzdať v prospech niektorej z charitatívnych organizácií s ktorou prevádzkovateľ spolupracuje uvedenej v zozname charitatívnych organizácií zverejnenom na stránke Prevádzkovateľa, a Prevádzkovateľ sa zaväzuje peňažnú odmenu, ktorá by inak prináležala používateľovi Služby poskytnúť tejto charitatívnej organizácii.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje, že tovar zamenený Používateľom Služby za nepeňažnú odmenu podľa predchádzajúceho bodu bude zasielať výlučne na adresu na území Slovenskej republiky.
  3. Používateľ nemá nárok na náhradu prípadnej škody, spôsobenej:
   1. nefunkčnosťou, nedostupnosťou či zlou dostupnosťou Služby,
   2. akýmkoľvek iným následkom používania Služby.
 1. Používanie služby
  1. Používaním Služby sa rozumie prihlásenie do systému Služby, účasť na výskumoch, vypĺňanie on-line dotazníkov, účasť na skupinových diskusiách a iné aktivity prevádzkovateľa súvisiace s výskumom.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ponúkať používateľom Slovenského národného panela účasť na výskumoch partnerských subjektov v rámci Slovenskej republiky aj zahraničia.
  3. Používateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ a Spoločníci spracovávali jeho osobné údaje a odovzdávali ich tretím stranám:
   • sociodemografické údaje, osobné údaje uvedené v odpovediach vypĺňaných v priebehu členstva v paneli v sekcii Profil a údaje uvedené v odpovediach vypĺňaných v priebehu členstva v paneli v dotazníkoch v doménach narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, nacionalenpanel.bg, mediaresearch.cz, nielsen-admosphere.cz, proqcawi.admosphere.cz, stemmark.cz a nms-mr.com);
   • identifikačné číslo používateľa v systéme Prevádzkovateľa;
   • identifikátor prehliadača/zariadenia používateľa
   za účelom:
   • sociologických výskumov a výskumu trhu,
   • oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a jeho Spoločníkov, t.j. pre zaisťovanie kvality výskumov trhu a pre predchádzanie podvodom,
   • oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a jeho Spoločníkov, t.j. pre spresnenie výberu respondentov pre účasť v konkrétnom výskume trhu,
   • behaviorálneho modelovania a optimalizácie zobrazovania obsahu na internete,
   po dobu trvania členstva v Paneli.
  4. Osobné údaje používateľa môžu byť odovzdané externým spoločnostiam (napr. za účelom analýzy odpovedí), ktoré sú na základe zmluvného dojednania s Prevádzkovateľom alebo Spoločníkom povinné osobné údaje spracovávať len pre daný účel a po ich spracovaní v lehote danej zákonnou úpravou alebo zmluvou, tieto osobné údaje zničiť.
  5. Používateľ súhlasí so zasielaním e-mailových správ Prevádzkovateľa obsahujúcich informácie o novinkách, ktoré Služba ponúka.
  6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok využívania Služby, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na webových stránke Prevádzkovateľa. Ak používateľ pokračuje v používaní Služby po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.
  7. Prevádzkovateľ môže na svojich webových stránkach umiestniť súbory cookies na sledovanie a uchovávanie informácií o používateľoch Panelu, a to aj súbory tretích strán, za účelom:
   • zabezpečenie správneho fungovania webových stránok Prevádzkovateľa,
   • personalizácie služby pre jednotlivých členov (napríklad zapamätanie užívateľských nastavení Používateľa),
   • merania výkonnosti webových stránok Prevádzkovateľa (analytická funkcia),
   • sledovanie správania používateľov na internete – aké iné stránky navštívili, alebo akému obsahu boli vystavení (napr. digitálnej inzercii).
  8. Prevádzkovateľ môže na svojich webových stránkach sledovať a uchovávať informácié o Používateľoch Služby, a to aj za pomoci iných technológií ako sú súbory cookies – ako aj technológie patriacich tretím stranám. Webová stránka môže automaticky zbierať a ukladať informácie z prehliadača užívateľa v protokolových súboroch (napríklad IP adresu zariadenia, typ operačného systému a prehliadača, Ad-ID, informácie potrebné k odovzdaniu polohy alebo informácie potrebné k zaisteniu bezpečnosti stránok prevádzkovateľa).
  9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo systému Služby vymazať používateľský účet:
   • ktorý bol vytvorený, ale nebol používaný dlhšie než 1 rok,
   • ktorého používateľ sa pokúsil prihlásiť sa ako iný používateľ bez vedomia tohto iného používateľa, alebo sa svojim jednaním pokúsil narušiť stabilitu a chod Služby,
   • ktorého používateľ si založil viac ako jeden používateľský účet.
 1. Ochrana duševného vlastníctva a mlčanlivosť
  1. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s výskumom dozvedel, vrátane obsahu výskumu a nebude nijako šíriť akékoľvek materiály obsiahnuté v týchto výskumoch (obrázky, text, audio, video).
  2. V prípade odôvodneného podozrenia na porušenie tejto povinnosti používateľa si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité ukončenie poskytovania Služby, ktoré je automaticky spojené so zánikom nároku na akúkoľvek odmenu získanú používateľom v priebehu používania Služby.
  3. Okamžitým ukončením poskytovania Služby sa Prevádzkovateľ nevzdáva nároku na náhradu škody, ktorú používateľ spôsobí Prevádzkovateľovi.
 1. Daňová povinnosť
  1. Používateľ berie na vedomie, že prijatá peňažná odmena je považovaná za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je potrebné ju zahrnúť do daňového priznania, pokiaľ má poplatník podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmu v znení neskorších predpisov povinnosť daňové priznanie podať.
 1. Pravidlá používania cookies
  1. Používateľ súhlasí s používaním súborov cookies a podobných technológií v podobe, ako sú popísané v bode 4.VII a 4.VIII týchto Pravidiel a v Prehlásení o spracovaní osobných údajov (https://www.narodnypanel.sk/index/personal-data-conditions/) po dobu trvania členstva v Paneli.
  2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že tieto dáta/údaje nikdy nebudú obsahovať meno, priezvisko a kontaktné údaje a budú vždy spracovávané agregovane.


Dátum účinnosti: 23.8.2018