Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie EU“).

Spoločnosť European National Panels s.r.o., IČO: 24309427, so sídlom Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Český národný panel“) prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré spracováva za účelom výskumu trhu, sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ vás v súlade s čl. 12 Nariadenia EU informuje o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

Spoločnosti vlastniace Prevádzkovateľa sú: 1. Nielsen Admosphere, a.s., IČO: 26241226, so sídlom Českobratrská 2778/1, 130 00 Praha 3, Česká republika; 2. NMS Market Research s.r.o., IČO: 25749315, so sídlom U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5, Česká republika; 3. STEM/MARK, a.s., IČO: 61859591, so sídlom Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, Česká republika – ďalej len „Spoločníci“. sú členmi organizácie SIMAR (Združenie agentúr pre výskum trhu a verejnej mienky). Všetky činnosti Prevádzkovateľa vrátane spracovania osobných údajov prebiehajú v súlade s kódexmi ICC/ESOMAR, pravidlami SIMAR a podnikovými smernicami.

Slovníček pojmov

Správca je subjekt, ktorý určuje, ako, prečo a v akom rozsahu sa budú osobné údaje spracovávať. V prípade vašich údajov nevyhnutných pre prevádzku služby a určených pre výber vhodných výskumov alebo pre doručenie odmien sme správcom my, Český národný panel.

Správcom sme aj v prípade vlastných výskumných projektov (pri dotazníkoch bežiacich na doménach narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, nacionalenpanel.bg).

V prípade výskumoch na doménach mediaresearch.cz (pre Nielsen Admosphere, a.s.), stemmark.cz (STEM/MARK, a.s.) a nms-mr.com (NMS Market Research s.r.o.) sa môže v niektorých prípadoch stať správcom osobných údajov príslušný Spoločník ako zadávateľ výskumu.

Vaše odpovede v jednotlivých výskumoch sprostredkovaných Prevádzkovateľom mimo vyššie vymenovaných domén na svojej strane pseudonymizujeme: zadávateľ výskumu nemá prístup k vášmu menu ani kontaktným údajom, dostane len náhodný kľúč, ktorý nám umožní priradiť vám po vyplnení výskumu odmenu. Pre zadávateľa sú vaše odpovede celkom anonymné a nemajú teda charakter osobných údajov. Prosím vezmite na vedomie, že pokiaľ sa vo výskume rozhodnete uviesť údaje, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú, vaše odpovede nebudú naďalej anonymné, môžu sa stať osobnými údajmi, a ich správcom bude zadávateľ výskumu.

Spracovateľ je subjekt, ktorý spracováva osobné údaje na pokyn Správcu. Do úlohy spracovateľa sa dostávajú napr. naši Spoločníci alebo iné spoločnosti pri telefonickom overení vašej registrácie, ktoré pre nás zaisťujú.

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané. V prípade výskumných projektov ste to vy, naši respondenti. Ďalej nimi môžu byť naši klienti, záujemcovia o spoluprácu, uchádzači o zamestnanie a zamestnanci.

Osobný údaj sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, teda človeku, o ktorom vieme, alebo si dokážeme zistiť, o koho konkrétne sa jedná. Osobným údajom môže byť napríklad meno, telefónne číslo, údaj o veku alebo obľúbenom jogurte.

Cookie je malé množstvo dát, ktoré sú odoslané zo serveru webu do prehliadača a uložia sa na disku používateľa. Ich účelom je primárne optimalizácia fungovania webových stránok a personalizácia služby pre jednotlivých členov. Vďaka týmto súborom si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Okrem optimalizácie fungovania webovej stránky, môžu by súbory cookie použité aj na sledovanie správania užívateľov mimo webovú stránku Prevádzkovateľa (napríklad aké iné stránky užívateľ navštívil alebo akej reklame bol pri prehliadaní internetu vystavený), alebo môžu plniť analytickú funkciu (agregované výstupy správania užívateľov webovej stránky).

Spracovanie sú činnosti, ktoré je možné s osobnými údaji vykonávať – napríklad ich zhromažďovanie, zaznamenávanie, ukladanie, šírenie, použitie, výmaz atď. Môže to byť napríklad využitie informácie, že ste 33ročný muž a nemal by ste preto dostať dotazník určený pre ženy staršie ako 45 rokov. V prípade zamestnanca môže ísť o využitie osobných údajov pre prípravu pracovnej zmluvy, alebo o odpoveď na požiadavku klienta.

Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov tak, že už nemôžu byť priradené konkrétnej fyzickej osobe bez použitia dodatočných informácií, ktoré sú uschovávané oddelene a vzťahujú sa na ne príslušné technické a organizačné opatrenia. V prípade výskumných projektov ide napríklad o situáciu, kedy pri spracovaní nahradíme vaše osobné údaje číselným kódom na základe určitého kľúča. A bez znalosti tohto kľúča nie je nikto nepovolaný schopný identifikovať, že sa pod číselným kódom skrývate práve vy.

Anonymizácia je zbavenie súboru osobných údajov tých údajov, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Anonymizované údaje teda môžu obsahovať informáciu o veku, pohlaví alebo obľúbenom jogurte človeka, ale neobsahujú jeho meno ani kontaktné údaje. Správca alebo spracovateľ teda napr. vedia, že existuje 33ročný muž, ktorý má rád jogurt, ale nevedia, že ste to vy.

Technickoorganizačné opatrenia sú opatrenia, ktoré zavedie Správca, respektíve Spracovateľ, aby zaistil primerané zabezpečenie spracovávaných osobných údajov. Môže to byť napríklad zmieňovaná pseudonymizácia, zaistenie bezpečnosti zariadení (počítačov a serverov), na ktorých spracovávanie prebieha, ale aj pravidelné preškoľovanie zamestnancov, ktorí osobné údaje spracovávajú.

Ako Český národný panel osobné údaje spracováva?

Čo konkrétne robíme?

Spoločnosť Český národný panel je Prevádzkovateľom online panela pre výskum trhu a sociologický výskum, pričom respondentom (členom panela) a svojim klientom (zadávateľom výskumu) sprostredkováva účasť respondentov vo výskumoch na rôzne témy. Sprostredkovávame najmä účasť na online dotazníkoch. V obmedzenej miere potom na telefónnych výskumoch a osobnom anketovaní.

Predmetom týchto výskumných projektov nie je zber osobných údajov a detailov za jednotlivca, zozbierané údaje sú spracovávané hromadne, zadávateľa zajímajú súhrnné informácie o správaní, postojoch a názoroch populácie či špecifických cieľových skupín, nie konkrétneho jednotlivca.

Pri práci na výskumnom projekte sa ale aj napriek tomu nevyhneme tomu, že musíme spracovávať údaje, ktoré pochádzajú od jednotlivcov, v našom prípade respondentov. Tí nám dávajú dobrovoľne k dispozícii informácie o svojej osobe a svoje názory, ktoré využívame pre výber vhodných výskumov pre konkrétneho človeka a pre daný výskumný účel – v súlade s informáciami a súhlasmi so spracovaním údajov, ktoré ste dali pri registrácii alebo v priebehu členstva v paneli. Zároveň sa zaväzujeme, že ochránime súkromie našich respondentov – v najvyššej možnej miere pracujeme s pseudonymizovanými či anonymizovanými údajmi a údaje neodovzdávame neautorizovaným osobám.

V niektorých prípadoch taktiež musíme mať osobné údaje z administratívnych dôvodov, napríklad pre výplaty odmien respondentom. Vo všetkých situáciách sa snažíme o obmedzenie spracovania osobných údajov na čo najnižšiu mieru. Technickoorganizačné procesy sú u nás nastavené tak, aby ochránili súkromie respondentov v súlade s Nariadením EU a etickými pravidlami oboru.

V akom rozsahu a za akým účelom spracovávame osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracovávané v takom rozsahu, v akom ste nám ich poskytol(a), pričom tieto osobné údaje môžu byť spracované pre nasledujúce účely:

 • pozvanie respondentov do konkrétneho výskumu a na výskumné účely – prebieha na základe Podmienok členstva pre plnenie účelu služby, pre ktorý sa člen panela registroval, príp. na základe poskytnutého súhlasu daného respondenta,
 • vyplatenie odmeny za účasť vo výskumnom projekte,
 • spracovanie na základe ďalších právnych predpisov (napr. Zákon o archívnictve a spisových službách),
 • oprávnený záujem Správcu (kontrola kvality údajov, vylúčenie duplicitných respondentov a pod.).
 • uzatvorenie zmluvného vzťahu (pracovná zmluva, dohoda o pracovnej činnosti, zmluva o dielo a pod.)
 • personálne účely – spracovanie osobných údajov zo zaslaných životopisov od uchádzačov o zamestnanie, spracovanie osobných údajov zamestnancov, zasielanie ponúk na spoluprácu externým spolupracovníkom a pod.
 • obchodné účely – vybavenie požiadavky, realizácia výskumného projektu a pod.

Kde osobné údaje získavame?

K vašim osobným údajom sa môžeme dostať niektorou z týchto ciest:

 • získame ich priamo od vás – dobrovoľne poskytnuté osobné údaje a ďalšie informácie v rámci členstva v paneli alebo účasti vo výskumnom projekte, na základe požiadavky, zaslaného životopisu, odovzdanej vizitky, uzatvorenia zmluvného vzťahu
 • získame ich od zadávateľa výskumného projektu – poskytnuté databázy zákazníkov/zamestnancov predovšetkým s kontaktnými údajmi, prípadne s ďalšími osobnými údajmi,
 • automatizovane – napríklad početnosť účasti vo výskume alebo informácie o získaných a vybraných odmenách za výskumy a podobne,
 • získame ich umiestnením cookies a podobných technológií na našich webových stránkach,
 • získame ich od externých spolupracovníkov – vaše osobné údaje poskytnuté v rámci regrutácie do výskumných projektov a pod.,
 • máme vlastnú databázu – databáza respondentov, do ktorej ste boli zaradení na základe svojho dobrovoľného a výslovného súhlasu.

Aké osobné údaje spracovávame?

Predmetom spracovania sú spravidla nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje respondentov/klientov/zamestnancov/externých spolupracovníkov – meno, priezvisko vrátane titulu, adresa, firma a ďalšie firemné údaje, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu
 • kontaktné údaje respondentov/klientov/zamestnancov/externých spolupracovníkov – e-mail, telefónne číslo,
 • základné sociodemografické charakteristiky (pohlavie, vek atď.),
 • informácie o spotrebiteľskom správaní (napr. nákupné správanie, mesačná útrata u zadávateľa výskumu, využívané produkty a pod.) a ďalšie údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete v rámci výskumných projektov.
 • Identifikačné čísla členov panelu,
 • identifikátory prehliadača ako súbory cookies, ktoré môžu v niektorých prípadoch byť prepojené s osobnými údajmy respondenta (napr. profilové informácie) a poskytnuté tretím stranám za účelom vytvárania agregovaných výstupov a behaviorálneho modelovania,
 • protokolové súbory, ktoré podobe ako súbory cookies, pomáhajú zbierať a ukladať informácie o respondentoch, napríklad IP adresu, operačný systém, typ webového prehliadača, navštívené stránky na internete a podobne.

Vždy sa spracovávajú len niektoré osobné údaje uvedené vyššie, záleží na konkrétnom účele spracovania (napríklad pri klientoch nespracovávame rodné číslo, či číslo občianskeho preukazu), na rozsahu výskumného projektu a prípadne zadávateľom poskytnutých údajoch o vlastných zákazníkoch.

Čie osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje respondentov, ktorými sú spravidla členovia panela a v menšej miere zákazníci zadávateľa výskumu alebo zamestnanci zadávateľa výskumu.

Osobné údaje našich klientov.

Osobné údaje našich zamestnancov, externých spolupracovníkov, uchádzačov o zamestnanie.

Komu osobné údaje odovzdávame?

Vždy sa snažíme obmedziť odovzdávanie osobných údajov na najnižšiu možnú mieru (vo výskumných projektoch anonymizáciou, prípadne pseudonymizáciou údajov). V niektorých prípadoch sa tomu ale celkom nevyhneme (napríklad pri telefonickom overení registrácie, prepojení výsledkov výskumu s databázou zadávateľa, využití externých spolupracovníkov, spracovaní účtovníctva atď.).

V niektorých prípadoch teda dochádza k odovzdávaniu osobných údajov týmto príjemcom:

 • zadávateľ výskumného projektu (respondenti sú o tom vždy informovaní vopred),
 • ďalší spracovatelia,
 • Spoločníci,
 • štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Ako osobné údaje spracovávame a ako ich chránime?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané v sídle Prevádzkovateľa jednotlivými našimi zamestnancami, prípadne ďalšími spracovateľmi. Ku spracovaniu dochádza pomocou výpočtovej techniky (predovšetkým štatistický, kancelársky a účtovný software, prípadne vlastnými aplikáciami Prevádzkovateľa), popr. aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listovej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Prevádzkovateľ technickoorganizačné opatrenie na zaistenie ochrany osobných údajov, najmä opatrení, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako ani k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa osobných údajov.

Ako dlho osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje respondentov

Vaše osobné údaje pre výber vhodných výskumov spracovávame po dobu trvania členstva v paneli. Osobné údaje získané z výskumného projektu uchovávame najdlhšie 6 mesiacov od jeho ukončenia, pokiaľ právne predpisy či zmluvná dohoda so zadávateľom výskumného projektu nestanoví inak.

Osobné údaje klientov

Vaše osobné údaje spracovávame na zaistenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, resp. výskumného projektu, a to minimálne vždy po dobu trvania zmluvy, resp. výskumného projektu, najdlhšie však 3 roky od posledného spoločného výskumného projektu.

Osobné údaje zamestnancov, externých spolupracovníkov, uchádzačov o zamestnanie

Osobné údaje zamestnancov sme povinní uschovať 10 rokov a mzdové listy 30 rokov. Pri evidenčných listoch je lehota uschovania 3 roky. Pri našich externých spolupracovníkoch je tomu z účtovných dôvodov 5 rokov. Pokiaľ ste sa u nás uchádzal(a) o zamestnanie, vaše údaje si môžeme ponechať až 3 roky.

Akých ďalších spracovateľov využívame?

So spracovaním osobných údajov nám v niektorých prípadoch pomáhajú ďalší spracovatelia:

 • poskytovatelia komunikačnej platformy (e-mail, kalendár, zdieľané dokumenty),
 • externé spoločnosti (napr. za účelom vyplácania odmeny alebo za účelom telefonického overovania vašej registrácie),
 • externí spolupracovníci, ktorí na základe príkaznej, rámcovej alebo inej zmluvy vykonávajú spracovanie osobných údajov v rámci jednotlivých projektov (pracovníci podpory respondentov, programátori atď.),
 • tretie strany, ktoré využívajú dáta (napr. cookies) na behaviorálne modelovanie a optimalizáciu zobrazovania obsahu na internete.

Aké máte v súvislosti s osobnými údajmi práva?

Právo na informácie

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, máte právo kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o tomto spracovávaní (najmä identifikáciu správcu a spracovateľa, prípadne ďalších spracovateľov; informáciu o účeloch spracovania, kategóriu dotknutých osobných údajov, príjemcoch či kategóriu príjemcu osobných údajov a dobe, po ktorú budú osobné údaje spracovávané a uložené; všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov; či spracovávanie prebieha na základe oprávneného záujmu správcu alebo tretej strany; informáciu o skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania). Informácie vám radi poskytneme, pokiaľ ale bude vaša žiadosť vyhodnotená ako zjavne neodôvodená alebo neprimeraná, najmä pokiaľ sa bude opakovať, môžeme odmietnuť žiadosti vyhovieť, alebo uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s učinením požadovaných úkonov.

Právo na opravu

Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, nie sú aktuálne, máte právo zažiadať o ich opravu.

Právo vzniesť námietku

Pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, môžete proti tomuto spracovávaniu vzniesť námietku a požiadať nás o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov. Všetky žiadosti môžete uplatňovať na adrese info@narodnypanel.sk.

Vašim právom je obrátiť sa s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.

Právo na výmaz a odvolanie súhlasu

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať a v takom prípade budú vaše osobné údaje vymazané. Právo na výmaz sa netýka osobných údajov, ktoré potrebujeme ku splneniu zákonných povinností či k ochrane svojich oprávnených záujmov. Vaše osobné údaje budú vymazané taktiež vtedy, pokiaľ už nebudú potrebné pre výskumný projekt či ďalšiu spoluprácu alebo pokiaľ bude ich uloženie neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov, prípadne pokiaľ bude vaša námietka proti spracovávaniu vašich osobných údajov vyhodnotená ako oprávnená.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie v prípade, že sa budete domnievať, že osobné údaje, ktoré o vás máme, sú nepresné, spracovanie neprebieha v súlade s platnou legislatívou, osobné údaje už nepotrebujeme pre daný výskumný projekt a v prípade, že vznesiete námietku a bude prebiehať jej vyhodnocovanie.

Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, že ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy alebo pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy a spracovanie prebieha automatizovane, máte právo nás požiadať o to, aby sme vám poskytli osobné údaje, ktoré o vás uschovávame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo sa vás obdobným spôsobom významne dotýka. Toto neplatí, pokiaľ k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovaniu dáte svoj súhlas, je to nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy alebo je to povolené právnym rádom.

Čo keď nám svoje osobné údaje nechcete poskytnúť?

Nič sa nedeje, máte na to právo. Je ale možné, že sa ako respondenti nebudete môcť zúčastňovať niektorých výskumov.

Pokiaľ nám ako naši klienti nebudete chcieť poskytnúť osobné údaje, výrazne sa nám tým sťaží vzájomná spolupráca na výskumnom projekte. To isté platí o spolupráci so zamestnancami, externými spolupracovníkmi a taktiež pre uchádzačov o zamestnanie. Aj napriek tomu, niektoré vaše údaje spracovávať musíme na základe právnych predpisov.

Na koho sa môžete obrátiť?

V prípade, že máte akékoľvek doplňujúce otázky, pokojne nás kontaktujte. Rovnako tak, pokiaľ chcete uplatniť niektoré so svojich práv.

Kontakt

European National Panels s.r.o.
Štěpánská 611/14
Praha 8, Česká republika

E-mail: info@narodnypanel.sk