GDPR - ochrana osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

B2C

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Spoločnosť European National Panels s.r.o., IČO: 24309427, so sídlom Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Panel“) vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré spracováva za účelom výskumu trhu, sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ vás v súlade s článkom 12 Nariadenia EÚ informuje o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

Spoločnosti vlastniace Prevádzkovateľa sú zapísané v Obchodnom registri ČR na adrese: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik (ďalej len „Spoločníci“), a sú členmi organizácie SIMAR (Združenie agentúr pre výskum trhu a verejnej mienky) . Všetky činnosti Prevádzkovateľa vrátane spracovania osobných údajov prebiehajú v súlade s odborovými kódexmi ICC/ESOMAR, pravidlami SIMAR a podnikovými smernicami.

Slovníček pojmov:

Správca je subjekt, ktorý určuje, ako, prečo a v akom rozsahu sa budú osobné údaje spracovávať. V prípade vašich údajov potrebných k prevádzkovaniu služby a určených na výber vhodných výskumov alebo na doručenie odmien sme správcom my, European National Panels s.r.o..

Správcom sme aj v prípade vlastných výskumných projektov (pri dotazníkoch bežiacich na doménach narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, nacionalenpanel.bg, panelulnational.ro, narodnapanel.com).

V prípade výskumov na doménach nielsen-admosphere.cz a mediaresearch.cz (pre Nielsen Admosphere, a.s.), stemmark.sk (STEM/MARK, a.s.) a nms-mr.com (NMS Market Research s.r.o.) sa môže v niektorých prípadoch stať správcom osobných údajov príslušný Spoločník ako zadávateľ výskumu.

Vaše odpovede v jednotlivých výskumoch sprostredkovaných Prevádzkovateľom mimo vyššie vymenovanej domény na svojej strane pseudonymizujeme: zadávateľ výskumu nemá prístup k vášmu menu ani kontaktným údajom, dostane iba náhodný kľúč, ktorý nám umožní priradiť vám po vyplnení výskumu odmenu. Pre zadávateľa sú vaše odpovede úplne anonymné a nemajú teda charakter osobných údajov. Prosím vezmite na vedomie, že ak sa vo výskume rozhodnete uviesť údaje, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú, vaše odpovede nebudú naďalej anonymné, môžu sa stať osobnými údajmi, a ich správcom bude zadávateľ výskumu.

Spracovateľ je subjekt, ktorý spracováva osobné údaje na pokyn Správcu. Do úlohy spracovateľa sa dostávajú napr. naši Spoločníci alebo iné spoločnosti pri prípadnom telefonickom overení vašej registrácie, ktoré pre nás zaisťujú.

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané. V prípade výskumných projektov ste to vy, naši respondenti. Ďalej nimi môžu byť naši klienti, záujemcovia o spoluprácu, uchádzači o zamestnanie a zamestnanci.

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, teda človeku, o ktorom vieme, alebo si dokážeme zistiť, o koho konkrétne ide. Osobným údajom môže byť napríklad meno, telefónne číslo, údaj o veku alebo obľúbenom jogurte.

Cookie je malé množstvo dát, ktoré sú odoslané zo servera webu do prehliadača a uložia sa na disku užívateľa. Ich účelom je primárne optimalizácia fungovania webových stránok a personalizácia Služby pre jednotlivých členov. Vďaka týmto súborom si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prezeraní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Okrem optimalizácie fungovania webovej stránky môžu byť súbory cookies použité aj na sledovanie správania užívateľov mimo webovej stránky Prevádzkovateľa (napríklad aké iné stránky užívateľ navštívil, alebo akej reklame bol pri prehliadaní internetu vystavený), alebo môžu plniť analytickú funkciu (agregované výstupy správania užívateľov webovej stránky).

Spracovanie sú činnosti, ktoré je možné s osobnými údajmi vykonávať – napríklad ich zhromažďovanie, zaznamenávanie, ukladanie, šírenie, použitie, výmaz atď. Môže to byť napríklad využitie informácie, že ste 33-ročný muž, a nemali by ste preto dostať dotazník určený pre ženy staršie ako 45 rokov . V prípade zamestnanca môže ísť o využitie osobných údajov na prípravu pracovnej zmluvy. Alebo o odpoveď na žiadosť klienta.

Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov tak, že už nemôžu byť priradené konkrétnej fyzickej osobe bez použitia dodatočných informácií, ktoré sú uchovávané oddelene a vzťahujú sa k nim príslušné technické a organizačné opatrenia. V prípade výskumných projektov ide napríklad o situáciu, keď pri spracovaní nahradíme vaše osobné údaje číselným kódom na základe určitého kľúča. A bez znalosti tohto kľúča nie je nikto nepovolaný schopný identifikovať, že sa pod číselným kódom skrývate práve vy.

Anonymizácia je zbavenie súboru osobných údajov tých dát, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Anonymizované dáta teda môžu obsahovať informáciu o veku, pohlaví alebo obľúbenom jogurte človeka, ale neobsahujú jeho meno ani kontaktné údaje. Správca alebo spracovateľ teda napr. vedia, že existuje 33-ročný muž, ktorý má rád jogurty, ale nevedia, že ste to vy.

Technicko-organizačné opatrenia sú opatrenia, ktoré zavedie Správca, respektíve Spracovateľ, aby zaistil primerané zabezpečenie spracovávaných osobných údajov. Môže to byť napríklad spomínaná pseudonymizácia, zaistenie bezpečnosti zariadení (počítačov a serverov), na ktorých spracovávanie prebieha, ale aj pravidelné preškoľovanie zamestnancov, ktorí osobné údaje spracovávajú.

Ako Slovenský národný panel spracováva osobné údaje, čo konkrétne robíme?

Spoločnosť Český národný panel je prevádzkovateľom online panelov pre výskum trhu a sociologický výskum, pričom respondentom (členom panelu) a svojim klientom (zadávateľom výskumov) sprostredkováva účasť respondentov vo výskumoch na rôzne témy. Sprostredkovávame najmä účasť na online dotazníkoch. V obmedzenej miere potom na telefónnych výskumoch a osobnom dopytovaní.

Predmetom týchto výskumných projektov nie je zber osobných údajov a detailov za jednotlivcov, zhromaždené dáta sú spracovávané hromadne, zadávateľov zaujímajú súhrnné informácie o správaní, postojoch a názoroch populácie či špecifických cieľových skupín, nie konkrétneho jednotlivca.

Pri práci na výskumnom projekte sa ale napriek tomu nevyhneme tomu, že musíme spracovávať dáta, ktoré pochádzajú od jednotlivcov, v našom prípade respondentov. Tí nám dávajú dobrovoľne k dispozícii informácie o svojej osobe a svoje názory, ktoré využívame k výberu vhodných výskumov pre konkrétneho človeka a na daný výskumný účel – v súlade s informáciami a súhlasmi so spracovaním údajov, ktoré nám dali pri registrácii alebo v priebehu členstva v paneli . Zároveň sa zaväzujeme, že ochránime súkromie našich respondentov – v najvyššej možnej miere pracujeme s pseudonymizovanými či anonymizovanými dátami a údaje neodovzdávame neautorizovaným osobám.

V niektorých prípadoch tiež musíme mať osobné údaje z administratívnych dôvodov, napríklad pre výplaty odmien respondentom. Vo všetkých situáciách sa snažíme o obmedzenie spracovania osobných údajov na čo najnižšiu mieru. Technicko-organizačné procesy sú u nás nastavené tak, aby ochránili súkromie respondentov v súlade s Nariadením EÚ a etickými pravidlami odboru.

Za akým účelom spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje môžu byť spracované na nasledujúce účely:

 • pozvanie respondentov do konkrétneho výskumu a na výskumné účely – prebieha na základe Podmienok členstva pre plnenie účelu služby, pre ktorý sa člen panelu registroval, príp. na základe poskytnutého súhlasu daného respondenta,
 • vyplatenie odmeny za účasť vo výskumnom projekte,
 • spracovanie na základe ďalších právnych predpisov (napr. Zákon o archívoch a registratúrach),
 • oprávnený záujem Správcu (kontrola kvality dát, vylúčenie duplicitných respondentov a pod.),
 • uzavretie zmluvného vzťahu (pracovná zmluva, dohoda o pracovnej činnosti, zmluva o dielo a pod.),
 • personálne účely – spracovanie osobných údajov zo zaslaných životopisov od uchádzačov o zamestnanie, spracovanie osobných údajov zamestnancov, zasielanie ponúk spolupráce externým spolupracovníkom a pod.,
 • obchodné účely – vybavenie dopytu, realizácia výskumného projektu a pod.

Kde osobné údaje získavame?

K vašim osobným údajom sa môžeme dostať niektorou s týchto ciest:

 • získame ich priamo od vás – dobrovoľne poskytnuté osobné údaje a ďalšie informácie v rámci členstva v paneli alebo účasti vo výskumnom projekte, na základe dopytu, zaslaného životopisu, odovzdanej vizitky, uzavretia zmluvného vzťahu,
 • získame ich od zadávateľa výskumného projektu – poskytnutej databázy zákazníkov/zamestnancov predovšetkým s kontaktnými údajmi, prípadne s ďalšími osobnými údajmi,
 • automatizovane – napríklad početnosť účasti vo výskume alebo informácie o získaných a vybraných odmenách za výskumy a podobne,
 • získame ich umiestnením cookies a podobných technológií na našich webových stránkach,
 • získame ich od externých spolupracovníkov – vaše osobné údaje poskytnuté v rámci regrutácie do výskumných projektov a pod.,
 • máme vlastnú databázu – databáza respondentov, do ktorej ste boli zaradení na základe svojho dobrovoľného a výslovného súhlasu.

Aké osobné údaje spracovávame?

Predmetom spracovania sú spravidla nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje respondentov/klientov/zamestnancov/externých spolupracovníkov – meno, priezvisko vrátane titulov, adresa, firma a ďalšie firemné údaje, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu,
 • kontaktné údaje respondentov/klientov/zamestnancov/externých spolupracovníkov – e-mail, telefónne číslo,
 • základné sociodemografické charakteristiky (pohlavie, vek atď.),
 • informácie o spotrebiteľskom správaní (napr. nákupné správanie, mesačná útrata u zadávateľa výskumu, využívané produkty a pod.) a ďalšie údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete v rámci výskumných projektov,
 • identifikačné čísla členov panelu,
 • identifikátory prehliadača ako súbory cookies, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch prepojené s osobnými údajmi respondenta (napr. profilové informácie) a poskytnuté tretím stranám za účelom vytvárania agregovaných výstupov a behaviorálneho modelovania,
 • protokolové súbory, ktoré podobne ako súbory cookies pomáhajú zbierať a ukladať informácie o respondentoch, napríklad IP adresu, operačný systém, typ webového prehliadača, navštívené stránky na internete a podobne,
 • citlivé osobné údaje (napr. týkajúce sa vyznania, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, politických názorov alebo zdravotného stavu) sú predmetom spracovania iba ak u konkrétneho výskumu udelíte súhlas s ich spracovaním v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Vždy sa spracovávajú iba niektoré osobné údaje uvedené v zozname vyššie, záleží na konkrétnom účele spracovania (napríklad u klientov nespracovávame rodné číslo či číslo občianskeho preukazu), na rozsahu výskumného projektu a prípadne zadávateľom poskytnutých údajoch o vlastných zákazníkoch.

Koho osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje respondentov, ktorými sú spravidla členovia panelu a v menšej miere zákazníci zadávateľa výskumu alebo zamestnanci zadávateľa výskumu.

Osobné údaje našich klientov.

Osobné údaje našich zamestnancov, externých spolupracovníkov, uchádzačov o zamestnanie.

Komu a kam osobné údaje odovzdávame?

Vždy sa snažíme obmedziť odovzdávanie osobných údajov na najnižšiu možnú mieru (vo výskumných projektoch anonymizáciou, prípadne pseudonymizáciou dát). V niektorých prípadoch sa tomu ale úplne nevyhneme (napríklad pri prípadnom telefonickom overení registrácie, prepojení výsledkov výskumu s databázou zadávateľa, využití externých spolupracovníkov, spracovaní účtovníctva atď.).

V niektorých prípadoch teda dochádza k prenosu osobných údajov týmto príjemcom:

 • zadávateľom výskumného projektu (respondenti sú o tom vždy informovaní vopred),
 • Spoločníkom,
 • subdodávateľom (napr. účtovná firma, Slovenská pošta, a pod.)
 • v niektorých prípadoch tretím stranám, ktoré môžu dostať pseudoanymizovaný zahashovaný osobný údaj prepojený s informáciou z cookies,
 • štátnym a iným orgánom v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Osobné údaje nie sú odovzdávané do tretej krajiny (t.j. mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Ako osobné údaje spracovávame a ako ich chránime?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané v sídle Prevádzkovateľa našimi zamestnancami, prípadne ďalšími spracovateľmi. K spracovaniu dochádza pomocou výpočtovej techniky (predovšetkým štatistických, kancelárskych a účtovných softvérov, prípadne vlastných aplikácií Prevádzkovateľa), popr. aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Prevádzkovateľ technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa osobných údajov.

Ako dlho spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje respondentov

Vaše osobné údaje pre výber vhodných výskumov spracovávame počas trvania členstva v paneli. Osobné údaje získané z výskumného projektu uchovávame najdlhšie 6 mesiacov od jeho ukončenia, pokiaľ právne predpisy či zmluvné dohody so zadávateľom výskumného projektu neustanovujú inak.

Osobné údaje klientov

Vaše osobné údaje spracovávame k zabezpečeniu vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, resp. výskumného projektu, a to minimálne vždy po dobu trvania zmluvy, resp. výskumného projektu, najdlhšie potom 3 roky od posledného spoločného výskumného projektu.

Osobné údaje zamestnancov, externých spolupracovníkov, uchádzačov o zamestnanie

Osobné údaje zamestnancov sme povinní uchovať 10 rokov a mzdové listy 30 rokov. Pri evidenčných listoch je lehota uchovania 3 roky. U našich externých spolupracovníkov je to z účtovných dôvodov 5 rokov, u uchádzačov o zamestnanie až 3 roky.

Akých ďalších spracovateľov využívame?

So spracovaním osobných údajov nám v niektorých prípadoch pomáhajú ďalší spracovatelia:

 • poskytovatelia komunikačnej platformy (e-mail, kalendár, zdieľané dokumenty),
 • externé spoločnosti (napr. za účelom vyplatenia odmeny alebo za účelom prípadného telefonického overenia vašej registrácie),
 • externí spolupracovníci, ktorí na základe príkaznej, rámcovej alebo inej zmluvy vykonávajú spracovanie osobných údajov v rámci jednotlivých projektov (pracovníci podpory respondentov, programátori atď.),
 • tretie strany, ktoré využívajú dáta (napr. cookies) na behaviorálne modelovanie a optimalizáciu zobrazovania obsahu na internete,
 • Spoločníci.

Aké cookies používame na našich internetových stránkach?

Technické cookies

Sú potrebné na to, aby vám naše webové stránky fungovali tak, ako majú. Tieto cookies sú nevyhnutné pre základné funkcie stránky a nemožno ich vypnúť.

Analytické cookies

Pomáhajú analyzovať, ako fungujú naše webové stránky z hľadiska správania návštevníkov a pomáhajú nám tak prispôsobovať a meniť ich podobu.

Marketingové cookies

Vďaka týmto cookies môžeme my alebo tretia strana prispôsobiť ponuku našich služieb. Táto ponuka sa vám môže zobrazovať aj mimo našich webových stránok.

Ako a prečo si vyžadujeme súhlas s používaním cookies?

Udelenie súhlasu s používaním cookies vyžadujeme vždy okrem prípadov, keď je to nevyhnutné pre potreby základného fungovania webových stránok v rozsahu, v ktorom webové stránky používate. O udelenie aktívneho a informovaného súhlasu budete v súvislosti s používaním našich webových stránok požiadaní vopred prostredníctvom cookies lišty. Udelenie predbežného súhlasu je vyžadované zo zákonných dôvodov. Súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek vziať späť.

Aké máte v súvislosti s osobnými údajmi práva?

Právo na prístup k osobným údajom

Predovšetkým máte právo od nás získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú nami spracovávané. Pokiaľ vaše osobné údaje spracovávame, máte právo kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o tomto spracovávaní (najmä identifikáciu správcu a spracovateľa, prípadne ďalších spracovateľov; informáciu o účeloch spracovania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcoch či kategórii príjemcov osobných údajov a čase, počas ktorého budú osobné údaje spracovávané a uložené, všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, či spracovanie prebieha na základe oprávneného záujmu správcu alebo tretej strany, informáciu o skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania).

Právo na opravu

Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, nie sú aktuálne, máte právo požiadať o ich aktualizáciu, opravu či doplnenie.

Právo vzniesť námietku

Pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, môžete proti tomuto spracovávaniu vzniesť námietku a požiadať nás o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov. Všetky žiadosti môžete uplatňovať e-mailom na adrese info@narodnypanel.sk.

Vaším právom je obrátiť sa s námietkou proti osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.

Právo na výmaz a odvolanie súhlasu

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať, a v takom prípade budú vaše osobné údaje vymazané. Právo na výmaz sa netýka osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie zákonných povinností či na ochranu svojich oprávnených záujmov. Vaše osobné údaje budú vymazané aj vtedy, ak už nebudú potrebné pre výskumný projekt či ďalšiu spoluprácu, alebo ak bude ich uloženie neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov, prípadne ak bude vaša námietka proti spracovávaniu vašich osobných údajov vyhodnotená ako oprávnená.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie v prípade, že sa budete domnievať, že osobné údaje, ktoré o vás máme, sú nepresné, spracovanie neprebieha v súlade s platnou legislatívou, osobné údaje už nepotrebujeme pre daný výskumný projekt a v prípade, že vznesiete námietku a bude prebiehať jej vyhodnocovanie.

Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, že ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo je spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy a spracovanie prebieha automatizovane, máte právo nás požiadať o to, aby sme vám poskytli osobné údaje, ktoré o vás uchovávame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky, alebo sa vás obdobným spôsobom významne dotýka. Toto neplatí, ak k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania dáte svoj súhlas, je to nevyhnutné k uzavretiu zmluvy, alebo je to povolené právnym poriadkom.

Z našej strany však k žiadnemu spracovaniu osobných údajov založenému na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky, nedochádza.

Čo ak nám svoje osobné údaje nechcete poskytnúť?

Nič sa nedeje, máte na to právo. Je ale možné, že sa ako respondenti nebudete môcť zúčastňovať niektorých výskumov.

Pokiaľ nám ako naši klienti nebudete chcieť poskytnúť osobné údaje, výrazne sa nám tým sťaží vzájomná spolupráca na výskumnom projekte. To isté platí o spolupráci so zamestnancami, externými spolupracovníkmi a tiež pre uchádzačov o zamestnanie. Avšak, niektoré vaše údaje spracovávať musíme na základe právnych predpisov.

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.Rovnako aj, ak si želáte uplatniť niektoré zo svojich práv.

Kontakt

European National Panels s.r.o.
Štěpánská 611/14
Praha 1, Česká republika

E-mail: info@narodnypanel.sk

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov European National Panels B2B

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).

Spoločnosť European National Panels s.r.o., IČO: 24309427, so sídlom Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Panel“) vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré spracováva za účelom výskumu trhu, sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ vás v súlade s článkom 12 Nariadenia EÚ informuje o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

Spoločnosti vlastniace Prevádzkovateľa (Nielsen Admosphere, a.s., IČO: 26241226, so sídlom Českobratrská 2778/1, 130 00 Praha 3, Česká republika; NMS Market Research s.r.o., IČO: 25749315, so sídlom U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5, Česká republika; STEM/MARK, a.s., IČO: 61859591, se sídlom Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, Česká republika – ďalej len „Spoločníci“). Prevádzkovateľ a jeho vlastníci sú členmi organizácie SIMAR (Združenie agentúr pre výskum trhu a verejnej mienky). Všetky činnosti Prevádzkovateľa vrátane spracovania osobných údajov prebiehajú v súlade s odborovými kódexmi ICC/ESOMAR, pravidlami SIMAR a podnikovými smernicami.

I. Základné ustanovenia

 1. Spoločnosť European National Panels s.r.o. je prevádzkovateľom online panelov pre výskum trhu a sociologický výskum, pričom respondentom (členom panelu) a svojim klientom (zadávateľom výskumov) sprostredkováva účasť respondentov vo výskumoch na rôzne témy. Sprostredkovávame najmä účasť na online dotazníkoch. V obmedzenej miere potom na telefónnych výskumoch a osobnom dopytovaní.
 2. V prípade našich potenciálnych, aktuálnych klientov a partnerov je správcom osobných údajov spoločnosť European National Panels s.r.o.
 3. Kontaktné údaje správcu sú European National Panels s.r.o., Štěpánská 611/14 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail: info@narodnypanel.sk.
 4. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, teda človeku, o ktorom vieme, alebo si dokážeme zistiť, o koho konkrétne ide.
 5. Vždy sa snažíme o obmedzenie spracovania osobných údajov na čo najnižšiu mieru. Technicko-organizačné procesy sú u nás nastavené tak, aby ochránili vaše súkromie v súlade s GDPR, platnou legislatívou a etickými pravidlami nášho sektoru.
 6. Spracovanie osobných údajov je vykonávané v sídle Prevádzkovateľa našimi zamestnancami (na základe pracovnej zmluvy, dohody či inej forme spolupráce), prípadne ďalšími spracovateľmi. K osobným údajom majú prístup iba tí zamestnanci či ďalší spracovatelia, ktorí ho nevyhnutne potrebujú na výkon pracovných povinností alebo na plnenie našich pokynov. K spracovaniu dochádza pomocou výpočtovej techniky (predovšetkým štatistických, kancelárskych a účtovných softvérov, prípadne vlastných aplikácií Prevádzkovateľa), popr. aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Prevádzkovateľ technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa osobných údajov.
 7. Osobné údaje nie sú zasielané do tretej krajiny (t.j. mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

II. Rozsah a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Panel spracováva predovšetkým vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje:
  • ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe Vášho dopytu,
  • ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe Vašej objednávky,
  • ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 2. Panel v niektorých prípadoch zbiera informácie od návštevníkov svojich webových stránok pomocou automatizovanej technológie (napr. využitie logov webových serverov pre zber IP adries a cookies).
 3. Rozsah je stanovený tak, aby spracovávané údaje spoľahlivo a vierohodne preukazovali vznik, priebeh a ukončenie našej spolupráce (teda zmluvného vzťahu), vrátane poskytovania odmeny; ďalej splnenie povinností voči tretím osobám (napr. finančný úrad) a predpisov o archivácii. Ide najmä o: Identifikačné údaje: tituly, meno, priezvisko, IČO a DIČ, sídlo; kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikátor dátovej schránky; bližšie údaje: údaje o predchádzajúcich skúsenostiach, údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vrátane príslušných dokladov, údaje o zručnostiach a znalostiach, údaje pre úhradu odmeny (číslo účtu).
 4. Poskytnutie a spracovanie Vašich osobných údajov v súvislosti s právnym vzťahom, resp. našou spoluprácou je nevyhnutným predpokladom na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností. Bez poskytnutia týchto údajov by sme s Vami nemohli nadviazať spoluprácu, teda s Vami uzavrieť zmluvu, a splniť s tým súvisiace zákonné povinnosti.
 5. Spoločnosť Vaše osobné údaje získava predovšetkým z týchto zdrojov: priamo od Vás; od tretích osôb alebo z verejne dostupných zdrojov – najmä od orgánov verejnej moci či Vašich zástupcov, ktorí za Vás konajú, alebo z verejných registrov.

III. Právny základ spracovania osobných údajov a účel spracovania

 1. Panel spracováva vaše osobné údaje na základe týchto dôvodov:

  • plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, resp. našej spolupráce (teda plnenia zmluvných povinností) vrátane všetkých s tým súvisiacich záležitostí (najmä úhrada odmeny),
  • oprávnený záujem Panelu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov),
  • váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu v prípade, že nedošlo k objednávke služby,
  • váš súhlas s bežnými analýzami návštevnosti webu a odhalenie prípadných chýb webu,
  • oprávnený záujem Panelu na vedení interných štatistík,
  • váš súhlas s cielenou reklamou,
  • plnenie zákonných povinností, ktoré Spoločnosti ukladajú záväzné právne predpisy (predovšetkým predpisy z oblasti daní a účtovníctva), v dôsledku ktorých môžu byť Vaše údaje odovzdávané aj orgánom verejnej moci,
  • chrany či uplatnenia práv a právnych nárokov Spoločnosti alebo kontroly orgánov verejnej moci (najmä na preukázanie, že sme voči Vám splnili riadne všetky naše zmluvné záväzky či povinnosti nám uložené zákonom, alebo v súvislosti s vyrovnaním našich vzájomných záväzkov).
 2. Panel spracováva vaše osobné údaje na tieto účely:

  • odpoveď na váš dopyt zaslaný cez dopytový formulár, prípadne e-mailom,
  • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a Panelom,
  • zasielanie obchodných oznámení a realizácia ďalších marketingových aktivít,
  • interné prehľady a štatistiky o obchodnej činnosti Panelu,
  • analýza návštevnosti webu,
  • cielená reklama (retargeting).
Právny základ Účel spracovania Spracovávané údaje Zdroj údajov
Plnenie zmluvy Odpoveď na dopyt zaslaný cez dopytový formulár/e-mail Meno a priezvisko, pracovné telefónne číslo, pracovný e-mail, názov pozície, názov firmy Dopytový formulár/e-mail (údaje poskytuje subjekt údajov)
Plnenie zmluvy Realizácia objednávky Meno a priezvisko, pracovné telefónne číslo, pracovný e-mail, názov pozície, názov firmy Informácie z objednávok (údaje poskytuje subjekt údajov)
Oprávnený záujem Poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) Meno a priezvisko, Pracovný e-mail Informácie z objednávok
Oprávnený záujem Interné prehľady a štatistiky obchodnej činnosti Meno a priezvisko, pracovné telefónne číslo, pracovný e-mail, názov pozície, názov firmy Informácie z dopytov/objednávok
Súhlas Poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) Meno a priezvisko, Pracovný e-mail Informácie z dopytov (v prípade nerealizovaných dopytov)
Súhlas Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na server IP adresy a údaje o prezeraní webu, zobrazené stránky a akcie na stránke, cookies Pohyb užívateľa na webe, zobrazenie stránky s chybou
Súhlas Cielená reklama (retargeting) IP adresy, údaje o prehliadači a údaje o prehliadaní webu, cookies Zobrazenie určitých stránok na webe
 1. Na webových stránkach Panelu sú využívané tieto typy cookies:
  a) technické cookies – sú nevyhnutné pre správnu technickú funkčnosť webu, bez nich by webové stránky nefungovali, preto sa na ich využitie nevyžaduje súhlas;
Názov Účel Expirácia
cookielawinfo-checkbox-necessary Tento súbor cookie, nastavený pluginom GDPR Cookie Consent, sa používa na zaznamenanie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Nevyhnutné“. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-functional Cookie je nastavená pluginom GDPR Cookie Consent na zaznamenanie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Funkčné“. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-performance Tento súbor cookie, nastavený pluginom GDPR Cookie Consent, sa používa na uloženie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Výkon“. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-analytics Tento súbor cookie, nastavený pluginom GDPR Cookie Consent, sa používa na zaznamenanie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Analytika“. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-advertisement Tento súbor cookie, nastavený pluginom GDPR Cookie Consent, sa používa na zaznamenanie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Reklama“. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-others Tento súbor cookie, nastavený pluginom GDPR Cookie Consent, sa používa na uloženie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Ostatné“. 1 rok
auth cookie (Čenda) Autentifikácia prihláseného užívateľa. 1 hodina

b) preferenčné cookies – ide o cookies, vďaka ktorým si webová stránka pamätá informácie, ktoré menia, ako webová stránka vyzerá alebo ako sa chová (napr. nastavenie vzhľadu, jazyka atď.);

Názov Účel Expirácia
wpml_browser_redirect_test Tento súbor cookie je uložený pluginom WPML WordPress. Účelom cookie je uložiť presmerovaný jazyk. relácie
_icl_visitor_lang_js Tento súbor cookie je uložený pluginom WPML WordPress. Účelom cookie je uložiť presmerovaný jazyk. 1 deň

c) analytické/štatistické cookies – tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom používate webové stránky, a slúžia na ich vylepšovanie a odhaľovanie chýb;

Názov Účel Expirácia
_ga Súbor cookie _ga, nainštalovaný službou Google Analytics, vypočítava údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a taktiež sleduje využitie webu pre analytický prehľad webu. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie unikátnych návštevníkov. 2 roky
_gid Súbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkone webu. Niektoré údaje, ktoré sú zhromažďované, zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštevujú. 1 deň
_gat_gtag_UA_49990309_6 Nastavené prehliadačom Google na rozlíšenie užívateľov. 1 minúta

Detailné informácie o Google Analytics nájdete na týchto odkazoch:

d) marketingové/reklamné cookies – používajú sa na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach so zámerom zobraziť im podľa ich správania cielenú reklamu tak, aby pre nich bola relevantná a zaujímavá.

Názov Účel Expirácia
Google Ads vyhodnotenie kampaní 30 dní

IV. Čas uchovávania údajov

 1. Panel uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, respektíve výskumného projektu, a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, najdlhšie potom 5 rokov od posledného spoločného výskumného projektu,
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie potom 5 rokov,
  • v prípade analýzy návštevnosti webu a cielenej reklamy po dobu nevyhnutne potrebnú.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Panel osobné údaje vymaže.

V. Odovzdávanie osobných údajov

 1. Panel sa vždy snaží obmedziť prenos osobných údajov na najnižšiu možnú mieru. V niektorých prípadoch však dochádza k prenosu osobných údajov týmto príjemcom:
  • ďalším spracovateľom (viď. VI. Ďalší spracovatelia),
  • Spoločníkom,
  • našim partnerom,
  • štátnym a iným orgánom v rámci plnenia zákonných povinností, pokiaľ tak ustanovujú príslušné právne predpisy.

VI. Ďalší spracovatelia

 1. Panel využíva nasledujúcich ďalších spracovateľov:
  • poskytovatelia komunikačnej platformy (e-mail, kalendár, zdieľanie dokumenty),
  • poskytovatelia analytických služieb webu (napr. Google Analytics),
  • poskytovatelia účtovných služieb (účtovníctvo, financie, fakturácia),
  • poskytovatelia IT služieb, technickej podpory, údržby a maintenance.

VII. Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom:
  • Predovšetkým máte právo od nás získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú nami spracovávané. Pokiaľ vaše osobné údaje spracovávame, máte právo kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o tomto spracovávaní (najmä identifikáciu správcu a spracovateľa, prípadne ďalších spracovateľov; informáciu o účeloch spracovania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcoch či kategórii príjemcov osobných údajov a čase, počas ktorého budú osobné údaje spracovávané a uložené, všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, či spracúvanie prebieha na základe oprávneného záujmu správcu alebo tretej strany, informáciu o skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania).
 2. Právo na opravu
  • Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, nie sú aktuálne, máte právo požiadať o ich aktualizáciu, opravu či doplnenie.
 3. Právo vzniesť námietku
  • Pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, môžete proti tomuto spracovávaniu vzniesť námietku a požiadať nás o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
  • Všetky žiadosti môžete uplatňovať e-mailom na adrese info@narodnypanel.sk.
  • Vaším právom je obrátiť sa s námietkou proti spracovaniu osobných údajov na Vám príslušný dozorný orgán. Prípadne sa môžete obrátiť na dozorný orgán pôsobiaci v mieste sídla Panelu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.
 4. Právo na výmaz a odvolanie súhlasu
  • Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať, a v takom prípade budú vaše osobné údaje vymazané.
  • Právo na výmaz sa netýka osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie zákonných povinností či na ochranu svojich oprávnených záujmov.
  • Vaše osobné údaje budú vymazané aj vtedy, ak už nebudú potrebné pre výskumný projekt či ďalšiu spoluprácu, alebo ak bude ich uloženie neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov, prípadne ak bude vaša námietka proti spracovávaniu vašich osobných údajov vyhodnotená ako oprávnená.
 5. Právo na obmedzenie spracovania
  • Máte právo nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie v prípade, že sa budete domnievať, že osobné údaje, ktoré o vás máme, sú nepresné, spracovanie neprebieha v súlade s platnou legislatívou, osobné údaje už nepotrebujeme pre daný výskumný projekt a v prípade, že vznesiete námietku a bude prebiehať jej vyhodnocovanie.
 6. Právo na prenositeľnosť údajov
  • V prípade, že ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo je spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy a spracovanie prebieha automatizovane, máte právo nás požiadať o to, aby sme vám poskytli osobné údaje, ktoré o vás uchovávame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 7. Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania
  • Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky, alebo sa vás obdobným spôsobom významne dotýka. Toto neplatí, ak k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania dáte svoj súhlas, je to nevyhnutné na uzavretie zmluvy, alebo je to povolené právnym poriadkom. Z našej strany však k žiadnemu spracovaniu osobných údajov založenému na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky, nedochádza.

V prípade, že máte akékoľvek doplňujúce otázky, neváhajte nás kontaktovať. Rovnako tak, ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv.

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 14.7.2022 a vstupuje do platnosti v rovnaký dátum.