Členstvo

Pravidlá účasti v Slovenskom národnom paneli

Nasledujúci text je dohodou medzi účastníkom – užívateľom siete internet, ktorý si v rámci Slovenského národného panelu vytvorí účastnícky účet; t.j. vyplní registračný formulár, odsúhlasí zaškrtnutím tieto Pravidlá účasti v Slovenskom národnom paneli, a stlačí tlačidlo „Zaregistrovať – (ďalej len „Účastník“) a spoločnosťou European National Panels s.r.o. (ďalej len „ENP“), so sídlom Štěpánska 611/14, 110 00 Praha 1, IČO: 243 09 427, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 195288 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorého odsúhlasí sa Účastník zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom stanovené. V prípade ich porušenia môže Prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v ňom obsiahnuté. Slovenský národný panel prevádzkovaný prostredníctvom webových stránok www.narodnypanel.sk je projekt, ktorý v sieti internet prevádzkuje Prevádzkovateľ a podieľajú sa na ňom Účastníci (ďalej len „Panel“, „Projekt“ alebo „Slovenský národný panel“).

Spoločnosti vlastniace Prevádzkovateľa sú zapísaní v Obchodnom registri ČR na adrese: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik (ďalej len „Spoločníci“).

I. Základné pravidlá Projektu:

 1. Projekt umožňuje zaregistrovaným Účastníkom prístup k výskumom, ktoré organizuje Prevádzkovateľ alebo jeho klienti.
 2. Účastníkom Projektu sa môže stať iba osoba staršia ako 15 rokov trvale žijúca na území Slovenskej republiky.
 3. Účastníkom Projektu sa nemôže stať osoba pracujúca v oblasti výskumu trhu alebo pracujúca pre organizáciu, ktorá sa výskumom trhu zaoberá.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ponúkať Účastníkovi Slovenského národného panelu účasť na výskumoch partnerských subjektov v rámci Slovenska aj zahraničia.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok účasti na Projekte, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Účastník je povinný sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na webových stránkach Prevádzkovateľa. Pokiaľ Účastník pokračuje v účasti na Projekte po vykonaní týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.
 6. Prevádzkovateľ prevádzkuje Projekt na dobu neurčitú, pričom kedykoľvek počas trvania Projektu je Účastník Projektu oprávnený ukončiť svoju účasť na Projekte a zároveň je Prevádzkovateľ kedykoľvek oprávnený Projekt alebo účasť konkrétneho Účastníka na Projekte ukončiť.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo systému Projektu vymazať Účastníkov účet:
  • ktorý bol vytvorený, ale nebol využívaný dlhšie ako 1 rok,
  • ktorého Účastník sa pokúsil prihlásiť ako iný Účastník bez vedomia onoho iného užívateľa, alebo sa svojím konaním pokúsil narušiť stabilitu a chod Panelu,
  • ktorého Účastník si založil viac ako jeden užívateľský účet.

II. Prehlásenie Účastníka:

 1. Účastník pri registrácii prehlasuje, že v ENP (predtým Slovenskom národnom paneli) doteraz nebol registrovaný. Ak už v paneli bol registrovaný, je možné v aplikácii požiadať o obnovenie účtu.
 2. Účastník pri registrácii prehlasuje, že nemá súčasne registráciu v Českom, Poľskom, Bulharskom, Maďarskom, Rumunskom či ďalšom inom zahraničnom paneli, ktoré sú alternatívou Projektu prevádzkovanej Prevádzkovateľom v zahraničí.

III. Odmeny:

 1. Účastníkom prislúcha za účasť na Projekte odmena vo výške určenej Prevádzkovateľom v podobe „oplátok“ – bodov, ktoré si Účastník podľa svojho rozhodnutia môže vymeniť za tovar z katalógu Prevádzkovateľa alebo za peňažnú odmenu, ktorú poskytne Prevádzkovateľ na osobný účet Účastníka Projektu vedený v banke alebo pobočke zahraničné banky pôsobiace na území Slovenskej republiky oznámený Prevádzkovateľovi Účastníkom. V prípade peňažnej odmeny poskytovanej Prevádzkovateľom Účastníkovi je Účastník oprávnený sa odmeny vzdať v prospech niektorej z charitatívnych organizácií, s ktorou Prevádzkovateľ spolupracuje, uvedené v zozname charitatívnych organizácií zverejnenom na stránke Prevádzkovateľa, a Prevádzkovateľ sa zaväzuje peňažnú odmenu, ktorá by inak náležala Účastníkovi, poskytnúť tejto charitatívnej organizácii.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje, že tovar vymenený Účastníkom za nepeňažnú odmenu podľa predchádzajúceho bodu bude zasielať výlučne na adresu na území Slovenska.
 3. Účastník nemá nárok na náhradu prípadnej škody spôsobenej:
  • nefunkčnosťou, nedostupnosťou alebo zlou dostupnosťou Panelu,
  • akýmkoľvek iným následkom užívania Panelu.

IV. Ochrana osobných údajov:

 1. Účastník poskytuje svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi slobodne a dobrovoľne, pričom poskytnutie osobných údajov pri registrácii a v sekcii Osobné údaje a Všeobecný profil je nevyhnutným predpokladom na naplnenie účelu účasti na Slovenskom národnom paneli. V prípade neposkytnutia týchto údajov nebude možné sa prihlásiť do Panelu a zúčastniť sa výskumov trhu, ktoré sú súčasťou Panelu.
 2. Účastník vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré o sebe uviedol pri registrácii do Slovenského národného panelu, sú pravdivé. Účastník si je vedomý, že uvedenie nepravdivých údajov je závažným porušením podmienok registrácie a bude dôvodom pre jednostranné ukončenie účasti na Projekte zo strany Prevádzkovateľa.
 3. Účastník súhlasí s tým, aby ho Prevádzkovateľ mohol telefonicky kontaktovať za účelom overenia údajov zadaných pri registrácii. Účastník si je vedomý, že nemožnosť overiť pravdivosť údajov zadaných pri registrácii alebo zistenie ich nepravdivosti môže byť dôvodom pre jednostranné ukončenie účasti na Projekte zo strany Prevádzkovateľa.
 4. Účastník pri registrácii berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude počas jeho účasti na Českom národnom paneli spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné a sociodemografické údaje, údaje pre výplatu odmeny, identifikačné číslo Účastníka v systéme Prevádzkovateľa a identifikátory prehliadača/zariadenia Účastníka a ďalej osobné údaje uvedené v odpovediach Účastníka vyplnených v priebehu účasti na Projekte v sekcii Profil. Prevádzkovateľ bude spracovávať aj citlivé osobné údaje (napr. týkajúce sa vyznania, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, politických názorov alebo zdravotného stavu) iba ak Účastník pri konkrétnom výskume či subpanel súhlasí s ich spracovaním v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
 5. Účastník berie na vedomie, že osobné údaje, a to:
  • sociodemografické údaje, osobné údaje uvedené v odpovediach vyplnených v priebehu účasti na Projekte v sekcii Profil a údaje uvedené v odpovediach vyplnených v priebehu účasti na Projekte v dotazníkoch na doménach narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, nacionalenpanel.bg, mediaresearch.cz, nielsen-admosphere.cz, stemmark.sk a nms-mr.com),
  • identifikačné číslo Účastníka v systéme Prevádzkovateľa,
  • identifikátor prehliadača/zariadenia Účastníka,

môžu byť po dobu trvania jeho účasti na Projekte odovzdávané tretím stranám, a to:

 • zadávateľovi výskumného projektu,
 • Spoločníkom,
 • subdodávateľom (napr. účtovná firma, Slovenská pošta, a pod.)
 • štátnym a iným orgánom v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi,

za účelom:

 • sociologických výskumov a výskumov trhu,
 • oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a jeho Spoločníkov, teda pre zaistenie kvality výskumov trhu a pre predchádzanie podvodom,
 • oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a jeho Spoločníkov, teda pre spresnenie výberu respondentov pre účasť v konkrétnom výskume trhu,
 • behaviorálneho modelovania a optimalizácie zobrazovania obsahu na internete.
 1. Účastník je oprávnený požiadať o prístup k svojim údajom, má právo na opravu alebo výmaz osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov, Účastník má tiež právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ako aj právo na prenositeľnosť osobných údajov. V prípade podozrenia, že spracovaním osobných údajov Účastníka je porušené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Účastník môže podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 2. Osobné údaje Účastníka môžu byť v súlade s ods. 5 tohto článku odovzdané externým spoločnostiam (napr. za účelom analýzy odpovedí), ktoré sú na základe zmluvného dojednania s Prevádzkovateľom alebo Spoločníkom povinné osobné údaje spracovávať len na daný účel a po ich spracovaní v lehote danej zákonnou úpravou alebo zmluvou tieto osobné údaje zničiť. Osobné údaje Účastníka nie sú odovzdávané do tretej krajiny (t.j. mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 3. Účastník súhlasí so zasielaním e-mailových správ Prevádzkovateľa obsahujúcich informácie o novinkách Projektu, a to na e-mailovú adresu, ktorú Účastník uviedol pri registrácii do ENP.
 4. Podrobné pravidlá týkajúce sa spracovania osobných údajov Prevádzkovateľa a podrobný prehľad práv Účastníka v súvislosti so spracovaním osobných údajov je obsiahnutý v dokumente Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov. Účastník vyhlasuje, že s dokumentom Prehlásenie o spracovaní osobných údajov oboznámil a súhlasí s jeho podmienkami.

V. Pravidlá používania cookies:

 1. Prevádzkovateľ môže na svojich webových stránkach umiestniť súbory cookies na sledovanie a uchovávanie informácií o Účastníkoch Panela, a to aj súbory tretích strán, za účelom:
  • zabezpečenie správneho fungovania webových stránok Prevádzkovateľa,
  • personalizácia Panelu pre jednotlivých Účastníkov (napríklad zapamätanie užívateľských nastavení užívateľa),
  • meranie výkonnosti webových stránok Prevádzkovateľa (analytická funkcia),
  • sledovanie správania užívateľov na internete – aké iné stránky navštívili, alebo akému obsahu boli vystavení (napr. digitálnu inzerciu).
 2. Prevádzkovateľ môže na svojich webových stránkach sledovať a uchovávať informácie o Účastníkoch Projektu, a to aj za pomoci technológií ako sú súbory cookies alebo iné technológie patriace tretím stranám. Webová stránka môže automaticky zbierať a ukladať informácie z prehliadača Účastníka v protokolových súboroch (napríklad IP adresu zariadenia, typ operačného systému a prehliadača, Ad-ID, informácie potrebné na odvodenie polohy alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti stránok prevádzkovateľa).

VI. Ochrana duševného vlastníctva a mlčanlivosť:

Účastník sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s výskumom dozvedel, vrátane obsahu výskumu, a nebude nijako šíriť akékoľvek materiály obsiahnuté v týchto výskumoch (obrázky, text, audio, video).

 • V prípade odôvodneného podozrenia na porušenie týchto povinností Účastníka si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité ukončenie účasti Účastníka na Paneli, ktoré je automaticky spojené so zánikom nároku na akúkoľvek odmenu získanú Účastníkom v priebehu účasti na Paneli.
 • Okamžitým ukončením účasti Účastníka na Paneli sa Prevádzkovateľ nevzdáva nároku na náhradu škody, ktorú Účastník spôsobí Prevádzkovateľovi.

VII. Daňová povinnosť:

Účastník berie na vedomie, že prijatá peňažná odmena je považovaná za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je potrebné ju zahrnúť do daňového priznania, pokiaľ má poplatník podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmu v znení neskorších predpisov povinnosť daňové priznanie podať.